Moderation och rådgivning

Vi uppmuntrar och stödjer så att deltagarna hittar sina egna lösningar. Vi leder diskussionen till ”blinda fläckar” som man hitintills inte kunnat se. I denna mening är vi moderatorer och rådgivare.

 • Vi belyser maktförhållanden såväl som fastlåsta organisatoriska strukturer som påverkar och berör genomförbarhet och acceptans. Vi breddar den ekonomiska synvinkeln och kastar ljus över organisationsstrukturen och kulturella styrkor för att undersöka dem. Vi gör det möjligt att diskutera maktförhållanden som kunde hindra skapandet av nya handlingsformer.
 • Vi leder diskurser för att överbrygga tankebarriärer och nå nya insikter.
  Vi ”översätter” mellan olika tankebyggnader och bygger broar av förståelse. Vi leder diskussionen till blinda fläckar som ännu inte har upptäckts. Steg för steg blir deltagarna villiga att överväga nya insikter.
 • Vi utmanar med frågor för att stimulera deltagarna att hitta sina egna lösningar.
  Vi blir involverade genom frågeprocessen, utan att själva erbjuda några lösningar. Genom detta föreslår vi för parterna att de själva finner sina egna lösningar, vilket gör oss till konsulter och moderatorer i ett.
 • Vi visar på möjligheter och risker med nya koncept.
  Nya koncept måste erbjuda deltagarna möjligheter eller skydd från potentiell “fara”. Bara då kan de nya kocepten lyckas mot solida positioner, etablerade rutiner, djupt rotade tankesätt och handling.
 • Våra processer är effektiva och ger effekt.
  Våra diskurser når målet inom föreskriven tid. Alla får en chans att uttrycka sina åsikter, men det är inga långa tal/föreläsningar. Vi visualiserar argumentationskedjan och beröringspunkter parallellt med diskussionen. Tvivel och motstånd lyfts fram och diskuteras för att få support och acceptans av nya idéer.

Vårt trestegsförfarande

 1.  Kontraktsamtal
  Tillsammans med er diskuterar vi vad processen skulle handla om och i vilka riktningar den skulle fortskrida. De som borde delta definieras och tidsramen och budgetära frågor överenskoms.
 2. Sonderingsdiskussioner
  Vi modererar smågruppsdiskussioner för att identifiera perspektiv och intressen, samt för att uppmuntra reflektion om hur dessa kan integreras med andra synvinklar.
 3. Workshops
  Under workshops sammanför vi deltagare och relevanta enheter för att utveckla möjligheter till handling och beträdandet av nya områden.