Gestalta organisationer

Organisationer måste först ”dekonstrueras” – alltså förstås – innan man kan konstruera nytt. Detta förutsätter en fördjupad kunskap i formella och informella strukturer också hur de griper in i varandra.

Formella strukturer omfattar tre väsentliga aspekter: ramverket, hierarki och beslutsfattare.

När det handlar om informella strukturer handlar det om icke mätbara aspekter som egenintresse, mikropolitik för relevanta gränssnitt och dessutom tillit och förtroende eller farliga mekanismer.

Möjliga tillämpningar för att gestalta organisationer med Metaplan ligger i en ny- eller omgestaltning (organisatorisk design). Vi ser till att få bukt med de återkommande problemen och konflikterna som uppstår i företag (organisatoriskt underhåll).

Därvidlag handlar det alltid om att: gå fram diskursivt skapa handlingsutrymme för koncept för att kunna genomföra.