Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

Moderera förståelse

Redan före grundandet av Metaplan år 1972 utvecklade dess grundare moderationsmetoden ® som användbart medel för gruppinteraktion vid organisationsrådgivning. Tack vare dess effektivitet och bra användbarhet fick denna moderationsmetod en stark utbredning. Originalet, ´Metaplan ® Moderation´, står sedan årtionden på skalan för högsta kvalitet.

Moderation likställs ofta med aktivt deltagande av alla deltagare och oriktat tankeutbyte bland dem. Det leder inte tillräckligt långt.

Erbjudandet att deltaga är ingen garant för att det leder till förståelse och gemensamt framtagna lösningar.Nödvändigt är snarare en exakt planering och dramaturgi av förståelseprocessen.

Vi sätter in ett selektivt deltagande och målinriktad moderation. Urvalet riktar sig efter hur relevant varje intressent är för temat. Vi utvecklar diskurs-dramaturgier, som ger struktur. De säkerställer en hög målorientering, ger tankeriktningar och bevarar samtidigt ett nödvändigt mått av öppenhet och flexibilitet. Vi borgar för att förståelse blir möjlig. För det överväger vi i förväg deltagarnas egenintressen och maktmöjligheter.